Plan Start

Việt Nam
45.000đ
Tháng

 • 1 vCPU
 • 1 GB Memory
 • Không Giới Hạn Bandwidth
 • Gia hạn
 • full Bảo hành

Plan B1

Việt Nam
60.000đ
Tháng

 • 1 vCPU
 • 2 GB Memory
 • Không Giới Hạn Bandwidth
 • Gia hạn
 • full Bảo hành

Plan B2

Việt Nam
110.000đ
Tháng

 • 2 vCPU
 • 4 GB Memory
 • Không Giới Hạn Bandwidth
 • Gia hạn
 • full Bảo hành

Plan B3

Việt Nam
220.000đ
Tháng

 • 4 vCPU
 • 8 GB Memory
 • Không Giới Hạn Bandwidth
 • Gia hạn
 • full Bảo hành

Plan C1

Việt Nam
85.000đ
Tháng

 • 2 vCPU
 • 2 GB Memory
 • Không Giới Hạn Bandwidth
 • Gia hạn
 • full Bảo hành

Plan C2

Việt Nam
160.000đ
Tháng

 • 4 vCPU
 • 4 GB Memory
 • Không Giới Hạn Bandwidth
 • Gia hạn
 • full Bảo hành

Plan over01

Việt Nam
380.000đ
Tháng

 • 4 vCPU
 • 16 GB Memory
 • Không giới hạn Bandwidth
 • Gia hạn
 • Full Bảo hành